ปูนตราดอกบัว แดง

ปูนตราดอกบัวแดง ปูนดอกบัวแดง ปูนซีเมนต์ตราภูเขา

ปูนตราดอกบัวแดง ปูนซีเมนต์ตราภูเขาเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง ที่ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.15

เล่ม 1-2547 และมาตรฐาน ASTM C 150 ของประเทศสหรัฐอเมริกา เหมาะกับงานคอนกรีตทั่วไป และงานคอนกรีต

ขนาดใหญ่ทุกชนิด เช่น อาคาร สนามบิน สะพาน ถนน และผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่างๆ ที่ ต้องการความแข็งแรง

และความคงทนถาวร

ข้อแนะนำการใช้งาน

– อัตราส่วนผสมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของงาน ภายใต้คำแนะนำของวิศวกร

– หลังจากคอนกรีตถูกหล่อลงแบบแล้ว 24 ชั่วโมง ควรเริ่มทำการบ่มคอนกรีตอย่างต่อเนื่องด้วยน้ำ

เพื่อให้คอนกรีตพัฒนากำลังอัดได้อย่างสมบูรณ์